امپرسیونیسم

این نام‌گذاری در ۱۸۷۴ صورت پذیرفت. نقاشانی چون بودین، سزان، دگا، گیلومن، کلود مونه، برت موریزو، پیسارو، رنوار، سیسلی که بارها آثارشان از طرف داوران سالن مردود شناخته شده بود، با هم نمایشگاهی در آتلیه نادار (Nadar) عکاس مشهور آن زمان برپا کردند.

مونه در این نمایشگاه پرده‌ای تحت عنوان دریافتی از طلوع خورشید را به نمایش گذاشت.

اوئی له‌‌روی (Louis Leroy) منتقد معروف آن روزگار نقد استهزا‌ءآمیزی در شاری‌واری (Charivari) بر این نمایشگاه نوشت و بیش از همه تابلوی مونه و نامی که بر آن نهاد شده بود را به سخره گرفت و از همین جا نام امپرسیونیسم قبول عام یافت.