کوبیسم

برای دستیابی به تعبیری مشخص از کوبیسم هنوز باید به آن چه که آپولی لر در کتاب تفکرات زیبائی‌شناسی در ۱۹۱۳ منتشر  ساخت استناد جست.

وی در این کتاب به تفاوت‌های کوبیسم با نقاشی قدیمی پرداخته و معتقد است،که کوبیسم یک هنر تقلیدی نیست،بلکه در بالاترین مرحله‌ی خلق هنر مفهومی است،و وقتی در معرض دقت و نقادی قرار می‌گیرد از الوهیت خاصی برخوردار است که در آن واحد به گذشته، حال و آینده نظر دارد.

هدف نقاشان مکتب کوبیسم، که آن را باید مکتب بی‌نهایت نامید این است که با تجمسی کاملاً نو به نقاشی ناب دست می‌یابند.

کوبیست‌ها هنر را نه پی‌ریزی شده بر احساس که تصوری از روان می‌دانند. از این منظر روشن‌فکران به خلق ناگهانی و پاینده از پدیده‌های ثابت پیرامون خویش می‌پردازند. این سبک توسط براک و پیکاسو بنا نهاده شد.