گستره صدای انسانی

 

اصواتی که حاصل ارتعاشات سیستم صوتی انسان می­باشد، به طور معمول به شش طبقه یا رده تقسیم می­شود که هر یک دارای گستره خاص ارتعاشی خود می­باشند و عبارتند از:

۱- سوپرانو (صدای زیر زنانه)

۲-متسو سوپرانو (صدای متوسط زنانه)

۳- کنترآلتو (صدای بم زنانه)

۴- تِنور (صدای زیر مردانه)

۵- باریتون (صدای متوسط مردانه)

۶- باس (صدای بم مردانه)